RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Pojęcia użyte w regulaminie- definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Warunki korzystania z usługi 
 5. Zawarcie umowy i zamówienia w Sklepie
 6. Sposoby płatności
 7. Wysyłka
 8. Dostawa towaru
 9. Odstąpienie od umowy Konsumenta
 10. Odpowiedzialność za wady
 11. Dane osobowe i pliki cookies
 12. Reklamacje
 13. Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym poprzez stronę internetową www.sklep.krakow.z-dzieckiem.pl
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Dominikę Szmidt ul. Sołtysowska 12B/ 3 31-589 Kraków, NIP: 657 278 68 26 REGON: 522474952 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia Zamówienia.

2. Pojęcia użyte w regulaminie- definicje

 1. Klient, kupujący – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.sklep.krakow.z-dzieckiem.pl. Klientem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
 2. Konsument – Osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
 3. Sprzedawca – Dominika Szmidt, NIP: 657 278 68 26, REGON: 522474952;
 4. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.sklep.krakow.z-dzieckiem.pl, Usługodawca Dominika Szmidt;
 5. Konto – konto utworzone przez klienta kupującego w sklepie, w którym są gromadzone dane oraz historia złożonych zamówień;
 6. Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu;
 7. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w sklepie, bądź treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu (Ustawa z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu od Sprzedawcy;
 9. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Sprzedawca świadczy jednocześnie usługi drogą elektroniczną.   
 2. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepu e-booki, a także inne produkty elektroniczne, autorstwa Sprzedawcy. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów lub produktów elektronicznych.
 3. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.sklep.krakow.z-dzieckiem.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 4. Do korzystania ze Sklepu i dokonania zakupu w Sklepie wymagany jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail (poczty elektronicznej).
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie pod pseudonimem ani anonimowo.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 1 lub drogą elektroniczną na biuro@krakow.z-dzieckiem.pl
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między Kupującym, a Sprzedawcą. 
 8. Zdjęcia Produktów w Sklepie są przykładowe. Pochodzą od Sprzedawcy. 

4. Warunki korzystania z usługi 

 1. Aby złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne: 
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej;
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Klient korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.

 5. Zawarcie umowy i zamówienia w Sklepie

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Na stronie sklepu wszystkie ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu bez rejestracji. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej.
 4. Klient, dokonując zakupu, wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki za pomocą przyciski „Przejdź do płatności„, w której określa metodę płatności.
 5. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który kieruje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Dokonanie zamówienia następuje po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Równocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 10. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: 
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
 14. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie, jeżeli Kupujący wyrazi taką chęć. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 15. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Należy wpisać adres email oraz swoje dane. Po dostaniu formularza rejestracyjnego dochodzi do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedawcą w sprawie prowadzenia konta. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Kupujący w każdej chwili  może  umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, usuwając konto.
 16. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne. 
 17. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie zawartości Sklepu Kupującemu. Usługi te świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 18. Sprzedawca prowadzi działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 19. Sprzedawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu podejmuje środki techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.
 21. Sprzedawca zabrania wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 22. Sprzedawca może wprowadzić zmianę ceny poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
 23. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

6. Sposoby płatności:

 1. Sposoby płatności:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatność szybkimi przelewami przez Internet w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania towaru Kupujący za pomocą szybkich przelewów dokonuje zapłaty za ten towar, a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;


7. Wysyłka

 1. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe – e-booki odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
 3. Koszt, termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
 4. W terminie do siedmiu dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Kupującego faktury VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

8. Dostawa towaru

 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w następujących formach dostawy:
  1. dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. odbiór własny
 2. Przy dostawach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kupujący zobowiązany jest pokryć koszty dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – w kwocie 8 zł,
 3. O ile Kupujący nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar wraz z rachunkiem i formularzem odstąpienia od umowy.
 4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Koszt dostawy ponosi Kupujący i podawany on jest przy składaniu zamówienia.
 6. O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
 8. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu drogą pocztową na adres: biuro@krakow.z-dzieckiem.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe, Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy oraz reklamacji.
 6. Ze względu na charakterystykę produktów wirtualnych jakimi są e-booki Kupujący, składając zamówienie, zgadza się na brak możliwości odstąpienia od umowy oraz zwrotu zakupionego produktu, 

9. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na biuro@krakow.z-dzieckiem.pl oraz pocztą na adres Sprzedawcy.
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko lub firmę kupującego; adres zamieszkania/siedziby do korespondencji; dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.); dokładne oznaczenie reklamowanego towaru; wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia; żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady); datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 6. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.

10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

11. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krakow.z-dzieckiem.pl.
W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.


12. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu, zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku, braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2022 roku.

Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.